ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2017.

Welkom op de website van Micromaxcash.com (in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘deze site’ of ‘de site’). MicroMaxCash Technologies is een handelsnaam van Force International CVBA, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel (België), Kleinhoefstraat 5/19 en met registratienummer 0647.631.485

Houd er rekening mee dat alle verwijzingen naar 'MicroMaxCash', 'MicroMaxCash Technologies', 'Micromaxcash.com' of 'wij', 'ons' of 'onze' op deze site mogen worden opgevat als verwijzingen naar Force International CVBA.


ALGEMENE TOEPASBAARHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten (ook toekomstige) die Micromaxcash.com biedt via deze site en alle producten van Micromaxcash.com. Als je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag je niet registreren als lid/gebruiker van de dienst.

Micromaxcash.com kan deze voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u. Eventuele wijzigingen worden van kracht op de datum waarop ze worden geplaatst op deze site. Uw voorwaarden zijn niet van toepassing en zijn niet inroepbaar tegen ons.

TAAL VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Micromaxcash.com heeft u een vertaling van de Engelse versie van deze algemene voorwaarden bezorgd. U stemt ermee in dat de vertaling uitsluitend bedoeld is voor uw gemak en dat de Engelse versie van deze algemene voorwaarden de enige officiële is voor uw relatie met Micromaxcash.com

Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Engelse versie van deze algemene voorwaarden en de vertaling, dan is het de Engelse versie die zal prevaleren.

DIENST

De dienst aangeboden door deze site geeft geregistreerde leden het recht alle toepassingen van het multifunctionele platform te gebruiken. De dienst bevat bepaalde communicatie, zoals service-aankondigingen en commerciële advertenties. Deze vorm van communicatie is een deel van de registratie, hierbij specifiek met u overeengekomen.

Micromaxcash.com innoveert voortdurend om haar leden in de best mogelijke ervaring te voorzien. Micromaxcash.com behoudt zich daarom het recht voor op elk moment en van tijd tot tijd de dienst te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij als we dit recht uitoefenen om de dienst te wijzigen, op te schorten of te staken.

Als onderdeel van deze voortdurende innovatie, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Micromaxcash.com kan stoppen (tijdelijk of permanent) met het verstrekken van de dienst (of andere functies binnen de dienst) aan u of aan alle leden in het algemeen wanneer Micromaxcash.com dit goed acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

TECHNISCHE VEREISTEN

Om toegang te kunnen krijgen tot de dienst dient u internet te gebruiken en moet u ervoor zorgen dat uw mobiele netwerk operator de levering van dataverkeer ondersteunt. Het is uw verantwoordelijkheid om te voorzien in alle benodigde apparatuur om toegang te verkrijgen tot de dienst en/of deze site.

Hoewel de dienst gratis is, zal de toegang tot de dienst waarschijnlijk kosten van derden (ISP, telecommunicatie operator, enz.) met zich meebrengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij in rekening brengen, noch voor de betaling van dergelijke vergoedingen. Uw operator/aanbieder is in elk opzicht verantwoordelijk voor de dienstverlening aan u.

GELDBEHEER EN LICENTIEVERLENING

FOREXMAX LTD is een Britse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geautoriseerd en gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority) met referentienummer 229.906, opgericht in 2003 en biedt diensten aan voor geldbeheer van FX en CFD's. FOREXMAX LTD biedt meerdere diensten aan op het gebied van beheerde rekeningen om aan het risico profiel van een breed publiek van klanten te voldoen.

FOREXMAX LTD beheert geen geld van klanten. Om een ​​klant te worden, dient u uw trading account te openen bij één van de UK FCA gereguleerde brokerage bedrijven (broker), uw geld bij hen te storten en FOREXMAX te voorzien van een beperkte volmacht, zodat FOREXMAX namens u kan traden. De set-up is uniek en 100% transparant. U kan steeds uw trading statement bekijken via online toegang. Deze toegang wordt voorzien door de broker waar u uw account heeft geopend.

INFINOX is de MT4 trading platform provider en de onderneming bevoegd om uw gelden te beheren. INFINOX Capital Ltd is een bedrijf dat onder nummer 0684853 in Engeland en Wales geregistreerd is en sinds 2009 geautoriseerd en gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority) onder referentienummer 501.057'

GESCHIKTHEIDSCRITERIA

Als u jonger bent dan de leeftijd van 18 jaar, komt u niet in aanmerking om te registreren als lid en/of gebruik te maken van de dienst. Als u ouder bent dan 18 jaar en een minderjarige volgens uw lokale wetgeving, moet u toestemming van uw ouder(s) of andere wettelijke voogd(en) verkrijgen voor het registreren als lid van de dienst.

REGISTRATIE

Door registratie bevestigt u dat deze algemene voorwaarden ondubbelzinnig zijn, dat ze duidelijk zijn en dat u ze begrijpt en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract te vormen of toestemming verkregen heeft van uw ouder(s) of andere wettelijke voogd(en) voor het registreren als lid.

U verbindt zich ertoe om uw registratie-informatie up-to-date te houden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, contactgegevens, met het oog op het mogelijk maken van een goede en correcte dienst.

Bij registratie als lid krijgt u een account toegewezen met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Uw inschrijving is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

U stemt ermee in en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden gekoppeld aan de account die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de dienst.

U mag op geen enkel moment gebruik maken van iemand anders zijn account of toestemming geven aan iemand anders om uw account te gebruiken. Ondernomen acties met behulp van uw geldige gebruikersnaam en/of wachtwoord, worden door ons geacht door u genomen te zijn en daardoor bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Als uw gebruikersnaam en/of wachtwoord in het gedrang komt, of als u zich bewust bent van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of andere schending van de beveiliging, dan bent u verantwoordelijk dit onmiddellijk aan ons te melden door te mailen naar support@micromaxcash.com.

U kunt op elk moment uw account opzeggen via info@micromaxcash.com. Houd er rekening mee dat u na de beëindiging geen toegang meer heeft tot de dienst.

PRIVACY BELEID

Door ons uw persoonlijke gegevens (uw naam, wachtwoord en e-mailadres) te bezorgen, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens verzameld en verwerkt worden voor de uitvoering van de dienst, zoals bijvoorbeeld voor klantenservice of het verzenden van aankondigingen.

Micromaxcash.com zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen, maar, tenzij we nalatig zijn, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt als gevolg van ongeoorloofde toegang tot de informatie die u verstrekt heeft.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij deze informatie openbaar maken naar aanleiding van een geldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, om deze gebruikersvoorwaarden af te dwingen, of om te reageren op claims met betrekking tot deze informatie.

Indien u hulp nodig heeft om uw contactgegevens bij te werken, neem dan contact met ons op via support@micromaxcash.com. Indien u uw account wenst te beëindigen of u heeft een vraag, neem dan contact met ons via info@micromaxcash.com.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

U stemt ermee in om de dienst enkel te gebruiken voor doeleinden die zijn toegestaan door (a) deze algemene voorwaarden en (b) eventuele geldende wet- en regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.

U gaat ermee akkoord geen toegang (of een poging tot toegang) te krijgen voor de dienst op een andere manier dan door de interface die wordt geleverd door Micromaxcash.com, tenzij u specifiek toestemming gekregen heeft om dit te doen in een afzonderlijke overeenkomst met Micromaxcash.com. U stemt ermee in de dienst niet te openen (of een poging tot toegang te krijgen) via geautomatiseerde middelen (inclusief het gebruik van scripts of web crawlers).

Verder begrijpt en aanvaardt u, met betrekking tot het gebruik van de dienst en deze site, dat u zelf verantwoordelijk bent om:

 • geen registraties te maken met, of anderszins gebruik te maken van een vals e-mailadres;
 • u niet voor te stellen als een persoon of entiteit die u niet bent;
 • geen valse of verkeerde melding te maken van een relatie met een persoon of entiteit;
 • geen gebruik te maken van het wachtwoord van andere leden;
 • geen kopteksten te vervalsen of op geen enkel andere wijze identificatie informatie te manipuleren;
 • geen aanbevelingen op te maken of uitnodigingen te sturen aan niet-leden die jonger zijn dan 18 jaar, opdat deze zouden registreren;
 • om de dienst niet te gebruiken voor illegale doeleinden of om enige illegale activiteiten aan te moedigen of voor te stellen, waaronder, maar niet beperkt tot: het aangaan van phishing of anderszins verkrijgen van financiële of andere persoonlijke informatie op een misleidende wijze of voor frauduleuze of misleidende doeleinden;
 • om te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud;
 • geen content (zijnde gegevens of materialen zoals widgets, software, afbeeldingen, berichten, foto's, enz.) te uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar te maken die onwettig, misleidend, schadelijk, frauduleus, obsceen, beledigend, intimiderend, hatelijk, racistisch, etnisch of anderszins aanstootgevend, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten van anderen, of als hulpmiddel voor het stalken of lastigvallen van een andere persoon;
 • een voorafgaande toestemming voor een link of verwijzing naar een derde te verwerven;
 • vereisten, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden met de dienst te gehoorzamen;
 • geen content te uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar te maken dat virussen of andere computercode bevat die specifiek geschreven is om bestanden of programma's te onderbreken, te beschadigen, te vernietigen of die de functionaliteit beperkt van computersoftware, -hardware of telecommunicatieapparatuur;
 • de dienst, deze site, servers of netwerken verbonden met de dienst niet te verstoren, niet in gevaar te brengen of niet te onderbreken, hetzij door indringers toe te laten in dezelfde, introducerende virussen of andere bedreigingen, die een onevenredige of onredelijk zware last op deze site of haar infrastructuur teweeg brengen, of met behulp van een computer programmatie routine, bestand of apparaat die de werking van de site of dienst kan beschadigen;
 • geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, bulk e-mail, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of materiaal dat dergelijke mogelijk maakt te uploaden, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen.

PUBLIEK FORUM

Een openbaar forum heeft vele verschillende leden/gebruikers van verschillende leeftijden en niveau van ervaring en we zijn niet in staat om een volledige controle van het materiaal dat geplaatst en gepubliceerd wordt te garanderen.

Uw gebruik van publieke forum is dan ook op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor alle en eventuele acties die u op een openbaar forum neemt, alsmede voor alle acties die u neemt op basis van informatie verkregen op een openbaar forum.

Verder adviseren wij u om niet uw volledige en/of echte naam te gebruiken en geen gedetailleerd adres, telefoonnummer of andere persoonlijk identificeerbare informatie te geven over uzelf of iemand anders op een openbaar forum.

IDEE

Door het indienen van ideeën of suggesties erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze informatie niet vertrouwelijk of auteursrechtelijk beschermd is en dat wij het recht hebben deze te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor eender welk doel, op eender welke wijze, in alle media wereldwijd en dat u geen recht heeft op schadevergoeding of vergoeding van welke aard dan ook onder alle omstandigheden.

LINKS

De dienst, of derden, kunnen links verstrekken naar andere websites op het world wide web die geëxploiteerd worden door en eigendom zijn van derden. Omdat wij geen controle over dergelijke sites en bronnen hebben, erkent u en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en erkent u en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig materiaal van dergelijke sites of bronnen. Wij raden u aan bij het volgen van een link naar een website van derden, de toepasselijke bepalingen en voorwaarden voor die site te lezen voordat u gebruik maakt van de site. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op de goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

GEEN GARANTIE OVER DEZE SITE OF DIENST

DEZE SITE EN DIENST WORDEN U AANGEBODEN OM HET U GEMAKKELIJK TE MAKEN. U STEMT UITDRUKKELIJK TOE DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENST OP EIGEN RISICO IS. DE DIENST WORDT AANGEBODEN “ZOALS WEERGEGEVEN" EN “OP BAISIS VAN BESCHIKBAARHEID”.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE SERVICE OF ENIGE ANDERE WEBSITE HIERAAN GELINKT TIJDIG, VEILIG, ONONDERBROKEN, VIRUSVRIJ OF FOUTLOOS IS.

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF ALLE GEGEVENS DIE GEDOWNLOAD, GEÜPLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN WERDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DEZE SITE OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO GEDAAN WERDEN EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW MOBIELE APPARATEN OF COMPUTERSYSTEMEN OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF UPLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS.

GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES INZAKE TITEL, NIET-INBREUK OF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEMAAKT MET BETREKKING TOT DE TOESTAND, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VERKOOPBAARHEID EN/OF NIET-INBREUKMAKEND OP DIENSTEN ONDER DEZE LICENTIE VERSTREKT, UW EIGEN APPARATUUR, HET INTERNET ZELF, OPENBARE LIJNEN EN/OF OPERATOREN EN/OF NETWERKEN.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

U ERKENT DAT ALLE INHOUD DIE BESCHIKBAAR GESTELD OF DOORGEGEVEN WERD VIA DEZE SITE OF DIENST, UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN DE PERSOON WAAR DEZE INHOUD VAN AFKOMSTIG IS. DIT BETEKENT DAT U, EN NIET WIJ, ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE INHOUD DIE U UPLOADT, DOWNLOADT OF OP ENIGE ANDERE WIJZE VERKRIJGT VIA DEZE SITE OF DIENST.

WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM ALLE INHOUD DIE OP DE SITE OF DIENST GEPLAATST WORDT OF ANDERSZINS VERZONDEN WORDT TE CONTROLEREN OF HIER TOEZICHT OP TE HOUDEN. ZODANIG STAAN WIJ NIET IN VOOR DE JUISTHEID, HET NUT, DE VEILIGHEID, DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, DE INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN ZULKE INHOUD.

GEEN GARANTIE OVER DE INHOUD

U ERKENT DAT ALLE INHOUD DIE BESCHIKBAAR GESTELD OF DOORGEGEVEN WERD VIA DEZE SITE OF DIENST, UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN DE PERSOON WAAR DEZE INHOUD VAN AFKOMSTIG IS. DIT BETEKENT DAT U, EN NIET WIJ, ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE INHOUD DIE U UPLOADT, DOWNLOADT OF OP ENIGE ANDERE WIJZE VERKRIJGT VIA DEZE SITE OF DIENST.

WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM ALLE INHOUD DIE OP DE SITE OF DIENST GEPLAATST WORDT OF ANDERSZINS VERZONDEN WORDT TE CONTROLEREN OF HIER TOEZICHT OP TE HOUDEN. ZODANIG STAAN WIJ NIET IN VOOR DE JUISTHEID, HET NUT, DE VEILIGHEID, DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, DE INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN ZULKE INHOUD.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE INHOUD

WIJ ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL OF OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST OF ANDERSZINS VERZONDEN VIA DE DIENST OF SITE, OF VOOR UW EIGEN OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF MATERIALEN OP DE SITE, TOEGANKELIJK VOOR DE LEDEN OF BEZOEKERS.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Micromaxcash.com en haar gelieerde ondernemingen, partners en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis - inclusief redelijke honoraria van advocaten - gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die u heeft geplaatst of doorgegeven via de dienst of deze website, uw gebruik van de dienst, uw verbinding met de dienst, uw schending van deze algemene voorwaarden, of uw schending van de rechten van een ander, met inbegrip van andere leden.

BEËINDIGING

Micromaxcash.com heeft het discretionaire recht om uw gebruik op de site of dienst op te schorten of om uw recht om de site of de dienst te gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, op elk gewenst moment, in het geval u inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden, of wanneer u deze site of dienst op een manier gebruikt die we ongeschikt achten.

ANNULEREN VAN DE DIENSTEN/SERVICES

U kunt een dienst op elk gewenst moment, met of zonder reden, annuleren. Om een ​​dienst te annuleren of een verzoek in te dienen tot teruggave, als u recht heeft op een teruggave, lees dan het restitutie beleid, hier beneden.

RESTITUTIEBELEID

U kunt vragen voor een ​​terugbetaling binnen 14 dagen na de aankoop, maar enkel indien u nog geen gebruik gemaakt heeft van het aangekochte software product en/of wanneer u op de aankoop nog geen winsten gemaakt heeft op uzelf en/of uw teamleden. Restitutie is alleen mogelijk wanneer je in de EU woont. Promotionele aanbiedingen worden niet terugbetaald. Na deze periode van 14 dagen, tenzij anders bepaald door de wet of een bepaalde aanbieding, zijn alle aankopen definitief en niet meer terugbetaalbaar.

Als u van mening bent dat Force International CVBA u iets foutief in rekening heeft gebracht, dient u binnen 90 dagen na de aankoop contact met ons op te nemen. Er worden na deze 90 dagen geen terugbetalingen/restituties meer gedaan. Wij behouden ons het recht voor om restitutie te geven naar eigen goeddunken. Indien we een restitutie verlenen, zijn wij niet verplicht om dezelfde of soortgelijke restitutie ook in de toekomst te geven. Dit restitutiebeleid heeft geen invloed op enige wettelijke rechten die van toepassing kunnen zijn.

Heeft u hierbij hulp nodig? Gelieve dan contact op te nemen met ons support center via support@nexitrade.com .

A. Aanbiedingen in proefperiode: Wanneer u deelneemt aan een aanbieding in proefperiode, dient u voor het einde van de proefperiode de dienst(en) te annuleren om te voorkomen dat het in rekening wordt gebracht, tenzij wij anders aangeven. Indien u deze dienst(en) niet annuleert aan het einde van de proefperiode, kunnen wij u in rekening brengen voor de dienst(en).

B. Reclame aanbiedingen: Van tijd tot tijd kan NexiTrade diensten aanbieden voor een proefperiode waarin NexiTrade u niets in rekening brengt voor de diensten. Maar NexiTrade en Force International CVBA behouden zich het recht voor om u dergelijke diensten in rekening te brengen (tegen het normale tarief) in het geval dat zij bepalen (naar eigen goeddunken) dat u de Algemene Voorwaarden van het aanbod heeft overtreden.

BETALINGSVOORWAARDEN

Wanneer u een dienst aankoopt, dan zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing op uw aankoop en gaat u hiermee akkoord.

A. Kosten: Als er een kost gepaard gaat met een deel van de diensten, gaat u ermee akkoord deze te betalen. De vermelde prijs voor de diensten is exclusief alle toepasselijke belastingen en de wisselkoers, tenzij anders vermeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke belastingen of andere heffingen. Belastingen worden berekend op basis van uw locatie op het moment dat je TradeLand / NexiTrade account is geregistreerd. We schorsen of annuleren de diensten wanneer we niet een op tijd van u de volledige betaling ontvangen. Schorsing of annulatie van de diensten voor niet-betaling kan resulteren in een verlies van toegang tot en het gebruik van uw account en de inhoud ervan.

b. Facturatie account: Om de kosten voor een dienst te betalen, wordt u gevraagd een betaalmethode op te geven (dit kunnen credits, contant geld, crypto valuta etc. zijn) op het moment dat u zich aanmeldt voor deze dienst. U heeft steeds toegang tot uw facturatie gegevens. De betaalmethode kan/mag veranderen per product, u kan deze kiezen op de specifieke websites voor deze producten. Bovendien gaat u ermee akkoord dat ​​Force International CVBA alle bijgewerkte accountinformatie, met betrekking tot uw gekozen betaalwijze die door uw uitgevende bank of het betalingsnetwerk, mag gebruiken. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en betaalmethode gegevens steeds direct bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen, indien nodig, in verband met uw transacties. Wijzigingen in uw facturatie account hebben geen invloed op de kosten op uw facturatie account voordat we redelijkerwijs reageren op de wijzigingen in uw facturatie account.

C. Facturatie: Door het verstrekken van een betalingsmethode aan Force International CVBA, verklaart u dat u bevoegd bent om de betalingsmethode die u heeft opgegeven te mogen gebruiken en dat alle door u verstrekte informatie omtrent de betalingen door u waar en nauwkeurig zijn; (ii) u machtigt Force International CVBA / NexiTrade het in rekening brengen van de diensten of beschikbare content via uw betalingsmethode; en (iii) u machtigt Force International CVBA / NexiTrade het in rekening brengen van alle betaalde functies van de diensten waarvoor u kiest zich aan te melden of kiest te gebruiken terwijl deze voorwaarden van kracht zijn. We kunnen u (a) van tevoren; (b) op het moment van aankoop; (c) kort na de aankoop, factureren.

D. Prijswijzigingen: We kunnen de prijs van de diensten op elk moment wijzigen. Indien er een vaste looptijd en/of prijs voor uw dienst geldt, zal die prijs van kracht blijven gedurende de vastgestelde termijn.

EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat de dienst en alle benodigde software gebruikt in verband met de dienst (‘Software’) beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.

U gaat er verder mee akkoord en u erkent dat de informatie in sponsor advertenties aan u gepresenteerd door de dienst ook wordt beschermd door eigendomsrechten en andere wetten.

U stemt ermee in om deze rechten te respecteren en niets te wijzigen, te reproduceren, te distribueren of soortgelijke werken op basis van de dienst, de software of informatie in sponsor advertenties, geheel of gedeeltelijk, behalve in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de volgende, na te maken.

U kunt de site op uw computer of mobiel of andere soortgelijke apparaten bekijken, voor zover van toepassing, of copies afdrukken van deze pagina’s, maar enkel voor uw persoonlijk gebruik.

HANDELSMERKEN

Micromaxcash.com is een geregistreerd handelsmerk van Force International CVBA.

Andere op deze site vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site verleent u geen licentie of recht, impliciet of anderszins, om de merken welke verschijnen op de site te gebruiken.

DIVERSEN

We kunnen alle informatie, inclusief, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens of gegevens, materiaal of inhoud geplaatst door een van de leden, of andere gegevens of materiaal op elk moment en van tijd tot tijd naar eigen goeddunken verwijderen. Wij hebben geen enkele verplichting om het materiaal dat door u aan ons en/of aan de site of dienst bezorgd werd te controleren, maar wij kunnen dit doen naar eigen goeddunken.

VERWERPING

Als je de algemene voorwaarden schendt en we ondernemen geen actie, dan zullen we nog steeds het recht hebben om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere situatie waar je de algemene voorwaarden schendt.

ONGELDIGHEID

In het geval dat een of meer van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde autoriteit, dan blijven de overige voorwaarden van kracht.

VERJARING

Ongeacht enige wet of verordening die het tegendeel zegt, moet elke claim of oorzaak voortkomend uit een actie of gebruik van de dienst of deze site of deze algemene voorwaarden, binnen zes (6) maanden worden ingediend na het ontstaan van een dergelijke claim of reden van de actie. Zoniet, dan wordt deze voor altijd afgesloten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

U erkent dat de dienst, aangeboden via deze site, zijn belangrijkste webserver heeft in Nederland. U en wij zijn het eens dat deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van België, met uitzondering van de conflicten van wetsregels.

U en wij zijn het ook eens dat de Rechtbanken van Hasselt (België) de exclusieve bevoegdheid hebben voor alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met de dienst en/of in verband staan met deze algemene voorwaarden.
Risico Waarschuwing: Je moet weten dat traden met ‘Foreign Exchange’ (Forex) en ‘Contracts for Difference’ (CFDs) een groot risico met zich meebrengt voor uw kapitaal, inclusief meer verliezen dan uw startkapitaal. FOREX en CFDs zijn hefboomproducten en het hefboomeffect wil zeggen dat zowel winsten als verliezen uitvergroot worden. De eerdere prestatie van een financieel product is geen garantie of indicator voor een toekomstige prestatie. Forex en CFDs traden is niet geschikt voor alle beleggers, zorg er dus voor dat je alle mogelijke risico’s volledig begrijpt en dat je – indien nodig - onafhankelijk financieel advies inwint. Je moet enkel FOREX traden indien je voldoende beleggingservaring en -kennis hebt, een grondig begrip van de mogelijke risico’s hebt en dat je enkel handelt met geld dat je je kan veroorloven te verliezen.